Null 咖啡和茶具
法国,20 世纪初。

高 13/ 27 厘米

分为四部分。纯度标记。大师标记。重约 1600 克。绝缘环缺失,略有凹陷。

南德私人财…
描述

咖啡和茶具 法国,20 世纪初。 高 13/ 27 厘米 分为四部分。纯度标记。大师标记。重约 1600 克。绝缘环缺失,略有凹陷。 南德私人财产

3738 

咖啡和茶具 法国,20 世纪初。 高 13/ 27 厘米 分为四部分。纯度标记。大师标记。重约 1600 克。绝缘环缺失,略有凹陷。 南德私人财产

该拍品的拍卖已经结束 查看结果