Gino Romiti 吉诺-罗米蒂
(里窝那 1881-里窝那 1967)
公园 1956 年 木板油画 13x18 - 画框 30.5x24.5 右下方有签…
描述

Gino Romiti

吉诺-罗米蒂 (里窝那 1881-里窝那 1967) 公园 1956 年 木板油画 13x18 - 画框 30.5x24.5 右下方有签名和日期 "Gino Romiti 56"

413 

Gino Romiti

该拍品的拍卖已经结束 查看结果