Null 拍品包括一只哥本哈根瓷器猎犬(长:15 厘米)、一只巴文特陶器鹅和一只釉陶鸭。
描述

拍品包括一只哥本哈根瓷器猎犬(长:15 厘米)、一只巴文特陶器鹅和一只釉陶鸭。

81 

拍品包括一只哥本哈根瓷器猎犬(长:15 厘米)、一只巴文特陶器鹅和一只釉陶鸭。

该拍品的拍卖已经结束 查看结果