Rome - Gordien III (238-244) 一批21枚杂项钱币,包括安东尼钱币和塞斯特塞斯钱币...
状态 : B (已清洁)
材质 : 各种
描述

Rome - Gordien III (238-244)

一批21枚杂项钱币,包括安东尼钱币和塞斯特塞斯钱币... 状态 : B (已清洁) 材质 : 各种

84 

Rome - Gordien III (238-244)

该拍品的拍卖已经结束 查看结果