Undeutlich signiert 模糊署名 19 世纪上半叶。
乡村风景。布面油画,33 x 58.5 厘米。
描述

Undeutlich signiert

模糊署名 19 世纪上半叶。 乡村风景。布面油画,33 x 58.5 厘米。

1182 

Undeutlich signiert

该拍品的拍卖已经结束 查看结果