Zwei Meissen-Rokokodamen 两件 19 世纪迈森洛可可式仕女图。
剑痕。最小水坝。中板标记。高分别为 16 厘米和 15.5 厘米。
描述

Zwei Meissen-Rokokodamen

两件 19 世纪迈森洛可可式仕女图。 剑痕。最小水坝。中板标记。高分别为 16 厘米和 15.5 厘米。

642 

Zwei Meissen-Rokokodamen

该拍品的拍卖已经结束 查看结果