Zwei Paar Manschettenknöpfe 两对袖扣
585 黄金、明亮式切割钻石和多层宝石,总重 20 克。
描述

Zwei Paar Manschettenknöpfe

两对袖扣 585 黄金、明亮式切割钻石和多层宝石,总重 20 克。

112 

Zwei Paar Manschettenknöpfe

该拍品的拍卖已经结束 查看结果