MUNARI BRUNO 布鲁诺-穆纳里,丹麦,1958 年。 
巴厘岛 "系列的三盏吊灯。
黄铜塑料内衬。 
尺寸:30 x 30 x 30。 

一套三盏 …
描述

MUNARI BRUNO

布鲁诺-穆纳里,丹麦,1958 年。 巴厘岛 "系列的三盏吊灯。 黄铜塑料内衬。 尺寸:30 x 30 x 30。 一套三盏 "巴厘岛 "系列吊灯。 黄铜塑料。 11.8 (h) x 11.8 x 11.8 英寸。 文献:Giuliana Gramigna Repertorio 1950-1980 Mondadori Milano。1985 p. 128.

1097 

MUNARI BRUNO

该拍品的拍卖已经结束 查看结果