MURANO 穆拉诺(MURANO),20 世纪 50 年代。
吊灯。
带红宝石边缘的帕格利斯克玻璃。
略有缺失。
高 45 厘米,直径 35 厘米。 

一盏…
描述

MURANO

穆拉诺(MURANO),20 世纪 50 年代。 吊灯。 带红宝石边缘的帕格利斯克玻璃。 略有缺失。 高 45 厘米,直径 35 厘米。 一盏吊灯。 稻草玻璃,红宝石边缘。 部分略有缺失。 高 17.7 厘米,直径 13.8 英寸。

1042 

MURANO

该拍品的拍卖已经结束 查看结果