PONTI GIO GIO PONTI & PIETRO CHIESA FONTANA ARTE,约 1936-1941 年。 
一盏吊灯。
镀镍黄铜水晶饰以砂…
描述

PONTI GIO

GIO PONTI & PIETRO CHIESA FONTANA ARTE,约 1936-1941 年。 一盏吊灯。 镀镍黄铜水晶饰以砂铸和弧形缎面水晶。 高 135 厘米,直径 52 厘米。 随附 Gio Ponti Archives 编号 17045/000 的鉴定证书。 一盏吊灯。 镀镍玻璃弧形喷砂水晶和磨砂水晶。 高 53.1 英寸,直径 20.5 英寸。 附有吉奥-庞蒂档案馆出具的鉴定证书。

1031 

PONTI GIO

该拍品的拍卖已经结束 查看结果