PONTI GIO GIO PONTI 作于 20 世纪 50 年代。
两把扶手椅。
木脚和木框,天鹅绒软垫。
高 77 厘米,宽 98 厘米,深 85 厘米。…
描述

PONTI GIO

GIO PONTI 作于 20 世纪 50 年代。 两把扶手椅。 木脚和木框,天鹅绒软垫。 高 77 厘米,宽 98 厘米,深 85 厘米。 两把扶手椅。 木质结构,天鹅绒装饰。 高 30.3 英寸,宽 38.6 英寸,深 33.4 英寸。 出处:科莫之家(Casa F. Como),由吉奥-庞蒂(Gio Ponti)修复并定制家具。

1030 

PONTI GIO

该拍品的拍卖已经结束 查看结果