A Chinese blue and white 'Bleu de Hue' dish for the Vietnamese market, Nhat mark…
描述

A Chinese blue and white 'Bleu de Hue' dish for the Vietnamese market, Nhat mark, Minh Mạng, ca. 1820-1840

为越南市场制作的中国青花 "顺化蓝 "盘,Nhat 印,Minh Mạng, 约 1820-1840 年 直径:14 厘米 出处:托马斯-乌布利希工作室收藏 - 托马斯-乌布利希(Thomas Ulbrich)收藏,河内-柏林工作室。

51 

A Chinese blue and white 'Bleu de Hue' dish for the Vietnamese market, Nhat mark, Minh Mạng, ca. 1820-1840

该拍品的拍卖已经结束 查看结果