Null 14K 白金蓝宝石和钻石戒指。

14K 白金蓝宝石和钻石戒指。
 

镶嵌一颗圆形切割蓝宝石(6 毫米)。
 

12 颗钻石,总重约 0.72 克…
描述

14K 白金蓝宝石和钻石戒指。 14K 白金蓝宝石和钻石戒指。 镶嵌一颗圆形切割蓝宝石(6 毫米)。 12 颗钻石,总重约 0.72 克拉。 刻有标记。 尺寸:6 厘米 5.62 gr.

247 

14K 白金蓝宝石和钻石戒指。 14K 白金蓝宝石和钻石戒指。 镶嵌一颗圆形切割蓝宝石(6 毫米)。 12 颗钻石,总重约 0.72 克拉。 刻有标记。 尺寸:6 厘米 5.62 gr.

该拍品的拍卖已经结束 查看结果