Null Beit Yaakov School for Jewish Girls 10K 黄金镶红宝石学院戒指。
拜特雅科夫犹太女子学校
犹太 10K 黄金镶红…
描述

Beit Yaakov School for Jewish Girls 10K 黄金镶红宝石学院戒指。 拜特雅科夫犹太女子学校 犹太 10K 黄金镶红宝石学院戒指。 镶嵌一颗椭圆形切割红宝石(3.4x2.6 毫米)。 刻有:Beit Yaakov 高中(希伯来语)。 标记:10K,制作者为约翰-罗伯茨。 尺寸:7.25。 7.33 克。

38 

Beit Yaakov School for Jewish Girls 10K 黄金镶红宝石学院戒指。 拜特雅科夫犹太女子学校 犹太 10K 黄金镶红宝石学院戒指。 镶嵌一颗椭圆形切割红宝石(3.4x2.6 毫米)。 刻有:Beit Yaakov 高中(希伯来语)。 标记:10K,制作者为约翰-罗伯茨。 尺寸:7.25。 7.33 克。

该拍品的拍卖已经结束 查看结果