Null Certina 白金镶钻女士腕表。 
机械机芯。 
正常运转。 
18K 白金表壳(有标记)。 
镶嵌 20 颗钻石,总重约 0.30 克拉。 
14…
描述

Certina 白金镶钻女士腕表。 机械机芯。 正常运转。 18K 白金表壳(有标记)。 镶嵌 20 颗钻石,总重约 0.30 克拉。 14K 白金表链(有标记)。 总重 25.76 克。 直径 16 毫米。

26 

Certina 白金镶钻女士腕表。 机械机芯。 正常运转。 18K 白金表壳(有标记)。 镶嵌 20 颗钻石,总重约 0.30 克拉。 14K 白金表链(有标记)。 总重 25.76 克。 直径 16 毫米。

该拍品的拍卖已经结束 查看结果