Yoshijiro URUSHIBARA (1889-1953) et Prosper ISAAC (1858-1924) 黑鼠
彩色石版画。
右下方有 Uru…
描述

Yoshijiro URUSHIBARA (1889-1953) et Prosper ISAAC (1858-1924)

黑鼠 彩色石版画。 右下方有 Urushibara 的签名。 左下方签名:Prosper Isaac。 43 x 17 厘米

87 

Yoshijiro URUSHIBARA (1889-1953) et Prosper ISAAC (1858-1924)

该拍品的拍卖已经结束 查看结果