Agir Watch wrist watch Agir Watch手表,直径 36 750/000 黄金。表壳编号 900,防尘盖,挺举底座。银色表盘,Coof…
描述

Agir Watch wrist watch

Agir Watch手表,直径 36 750/000 黄金。表壳编号 900,防尘盖,挺举底座。银色表盘,Coof阿拉伯数字时标,辅助四角形秒针和分钟小结,测速刻度,Dauphine指针。手动机芯,铜色,导柱轮,单金属棒,平螺旋。1950s

396 

Agir Watch wrist watch

该拍品的拍卖已经结束 查看结果