Null 925 银设计师吊坠,20 世纪 70 年代,制造商标记不详,中间部分有花岗岩切片,侧面有 1 颗水滴形蛋白石,墨西哥棒状球形链,银质,长约 59 厘…
描述

925 银设计师吊坠,20 世纪 70 年代,制造商标记不详,中间部分有花岗岩切片,侧面有 1 颗水滴形蛋白石,墨西哥棒状球形链,银质,长约 59 厘米。

533 

925 银设计师吊坠,20 世纪 70 年代,制造商标记不详,中间部分有花岗岩切片,侧面有 1 颗水滴形蛋白石,墨西哥棒状球形链,银质,长约 59 厘米。

该拍品的拍卖已经结束 查看结果