Kunichika, Toyohara 1835-1900 御板,1883 年,选自 "Gakuya no nikai kage no hyoban"(一楼的大…
描述

Kunichika, Toyohara 1835-1900

御板,1883 年,选自 "Gakuya no nikai kage no hyoban"(一楼的大众化妆间)系列。小野江菊五郎五世饰演京吉的半身肖像,梳妆台为他戴着头饰。签名:Toyohara Kunichika hitsu。出版商:高泽房次郎。印刷精美,色彩清新,有明显的木纹和巴伦印刷线(灰色区域),有少许修边,红色有少许脱落(有演员姓名的图案),上角有胶水粘合,有少许泛黄。(373)

391 

Kunichika, Toyohara 1835-1900

该拍品的拍卖已经结束 查看结果