Kunisada und Hiroshige II 奥班,日期1858 选自 "观音灵迹 "系列。主图 Kunisada:圣武天皇的妻子、刚拳皇后的母亲 Kom…
描述

Kunisada und Hiroshige II

奥班,日期1858 选自 "观音灵迹 "系列。主图 Kunisada:圣武天皇的妻子、刚拳皇后的母亲 Komyo-Kogo 的故事。标志:Toyokuni ga。主图 广重:牧野的寺庙建筑群。Sign:广重。出版商:Yamada-ya Shojiro。良好印象,黑色光泽印刷品(插图的边框),上角有胶水粘合,有点褪色、脏污和发黄。(291)

346 

Kunisada und Hiroshige II

该拍品的拍卖已经结束 查看结果